حقوق حقه مردم ایران

حقوقی که همه ما در ایران باید از آن برخوردار باشیم

1 – ما همه آزاد و برابر خلق شده ایم.

ما همه آزاد به دنیا آمده ایم. ما همه صاحب افکار و عقاید خود هستیم و باید بر همین اساس مورد مداقه قرار گیریم.

2 – تبعیض ممنوع است.

خارج از هرگونه تفاوتی حق عدم تبعیض متعلق به همه است.

3 – حق زندگی.

ما حق داریم زنده باشیم و در آزادی، امنیت و آسایش خاطر زندگی کنیم.

4 – شکنجه ممنوع.

هیچکس حق صدمه زدن یا شکنجه ما را ندارد.

5 – ما همه در مقابل قانون برابریم.

قانون متعلق به همه است و اعمال آن باید بر اساس عدل همگانی صورت گیرد.

6 – حقوق انسانی شما مورد حمایت قانون است.

ما میتواینم از قانون کمک بطلبیم اگر با بی عدالتی روبرو گردیم.

7 – توقیف غیر قانونی.

هیچکس بدون دلیل متقن حق زندانی کردن یا تبعید ما از سرزمینمان را ندارد زیرا ما حق آزاد زیستن را داریم.

8 – حق دادرسی.

اگر ما مورد دادرسی قرار گرفتیم میبایست محکمه مان در حضور مردم باشد. کسانیکه ما را محاکمه میکنند نباید تحت تاثیر گفته های دیگران قرار گیرند.

9 – ما همیشه بی گناهیم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هیچکی نباد بخاطر انجام کاری سرزنش و تنبیه شود مگر آنکه گناه او ثابت شود. اگر کسانی بگویند ما کار ناصحیحی انجام داده ایم ما حق داریم خلاف بودن آن را ثابت کنیم.

10 – حق حریم خصوصی.

هیچکس نباید به خوشنامی ما لطمه وارد کند. هیچکس حق ندارد بی اجازه وارد خانه ما شود، نامه های ما را باز کند و یا بدون دلیلی متقن و منطقی مزاحم ما یا خانواده ما شود.

11 – آزادی تغییر مکان.

ما همه حق داریم در کشورمان به هر جائی که میخواهیم نقل مکان یا به هر جائی که دوست داشته باشیم مسافرت نمائیم.

12 – آزادی اندیشه.

ما همه حق داریم به هر آنچه که مایلیم اعتقاد داشته باشیم معتقد باشیم، هر دین و مذهبی را که بخواهیم داشته باشیم و هرگاه که مایل باشیم آنرا تغییر دهیم.

13 – آزادی بیان.

همه ما حق داریم تصمیم بگیریم، به آنچه که مایلیم بیاندیشیم، و عقاید خود را با دیگران در میان یا تقسیم کنیم.

14 – حق تجمع.

ما همه حق داریم با دوستان خود ملاقات کنیم و در آرامش با هم کار کنیم و از حقوق جمعی خود دفاع نمائیم.

15 – حق دمکراسی.

ما حق مشارکت در دولت کشور خویش را داریم. همه افراد بالغ باید حق انتخاب رهبر خود را داشته باشند.

16 – تامین اجتماعی عمومی.

ما همه حق استفاده از مسکن مناسب، دارو و آموزش و پرورش داریم.

17 – حقوق کارگران.

هر انسان بالغی حق دارد از شغل مناسب، همراه با دستمزدی که متناسب با کار است برخوردار باشد و به هر اتحادیه ای که بخواهد ملحق شود.

18 – حق تحصیل.

تحصیل یک حق است. تحصیل در دوره های ابتدائی باید رایگان باشد.

19 – یک دنیای آزاد و مناسب.

اوضاع باید چنان مناسب باشد که ما بتوانیم از حقوق و آزادی در کشور خود و در سراسر جهان استفاده و لذت ببریم.

20 – مسئولیت. 

ما در مقابل دیگران مسئولیتهائی داریم و باید از حقوق و آزادیهای آنها نگهبانی کنیم.

هیچکس نمی تواند به حقوق انسانی شما خدشه وارد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

خبرنامه راه رهایی مردم ایران
دریافت از طریق ایمیل

آخرین اخبار و اطلاع رسانی های مهم را با عضویت در این خبرنامه دریافت کنید

با تشکر از درخواست شما .

نگران نباشید . دوباره سعی کنید .