بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی و تنها با ملیت ایرانی مان متحد شویم . هدف ما برکناری رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ایران و فراهم ساختن یک مسیر روشن برای رسیدن به دموکراسی است 

Set aside your ideology and unit with your nationality. Our goal is the removal of an evil regime to pave a path to democracy

راه رهایی مردم ایران

آگاهی و همبستگی ایرانیان

راه رهایی مردم ایران و جبهه فراگیر ایرانیان در این راه در یک مسیر مشترک قرار گرفتند و به هم پیوستند.

به امید حضور بیشتر و پرشکوه تر گروه ها و حرکت های دیگر در این مسیر