راه رهایی مردم ایران

آگاهی و همبستگی ایرانیان

تالار همه پرسی ایرانیان

محلی برای همه پرسی ایرانیان سراسر جهان

گام نخست

ورود به سایت راه رهایی مردم ایران

گام دوم

آشنایی بیشتر با کاندیداهای معرفی شده

گام سوم

شرکت در بحث ها و بیان دیدگاه ها به صورت کاملا آزاد و امن

گام چهارم

ورود به تالار همه پرسی ایرانیان

گام پنجم

شرکت در همه پرسی ها و مشاهده نتایج آنها بصورت لحظه ای و آنلاین

گام نهایی

اشتراک گذاری سایت و همه پرسی ها با دیگر ایرانیان جهان در جهت اتحاد و آگاهی

Set aside your ideology and come in with your nationality. Our goal is the removal of an evil regime to pave a path to democracy

بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی مان و تنها با ملیت ایرانی مان وارد شویم . هدف ما براندازی رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ایران و فراهم ساختن یک مسیر روشن برای رسیدن به دموکراسی است .
+