راه رهایی مردم ایران

آگاهی و همبستگی ایرانیان

بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی و تنها با ملیت ایرانی مان متحد شویم . هدف ما برکناری رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ایران و فراهم ساختن یک مسیر روشن برای رسیدن به دموکراسی است 

Set aside your ideology and unit with your nationality. Our goal is the removal of an evil regime to pave a path to democracy

آخرین انتشارات سایت

مشاهده جدیدترین مطالب منتشر شده در سایت

کاخ باشکوه سردار سپاه مزدور جمهوری اسلامی

کاخ باشکوه امیر حسین جعفری برادر ،سردار محمد علی جعفری در وست ونکوور کانادا وابسته به رژیم جمهوری اسلامی https://youtu.be/4yfq7zMMy9A

راه رهایی مردم از خرافات ‎

راه رهائی مردم از خرافات در آینده، راه آسان روشن کردن مردم در مورد فریب ها و گمراهی هائی که آخوند ها در مورد دین بکار […]

ای هموطن خفته و بیدار بپا خیز‎

ای هموطن خفته و بیدار بپا خیز‎ ای هموطن خفته و بیدار بپا خیز قربانی آن دزد و ستمکار بپاخیز این حاکم دژخیم به کسی رحم […]

درود هم میهن‎

درود هم میهن‎ با توام ای هم وطن، با توئی که از کرانه های ارس تا خلیج فارس متعلق به تو و خانه تست، با هر […]