راه رهایی مردم ایران

آگاهی و همبستگی ایرانیان

بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی و تنها با ملیت ایرانی باهم متحد شویم . هدف ما برکناری رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ایران و فراهم ساختن یک مسیر روشن برای رسیدن به دموکراسی است 

Set aside your ideology and unite with your nationality. Our goal is the removal of an evil regime of the Islamic Republic in Iran to pave a path to democracy

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#آری_به_همبستگی_ملی

سخنی کوتاه با شما

هدف راه رهایی مردم ایران

هدف این وب سایت ایجاد پلتفرمی است در راستای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و سپس برگزاری انتخاباتی آزاد که در آن راهبر یا شورای راهبری نوینی جهت هدایت مردم میهن مان برگزیده گردد.

وانفسای کنونی که کشور را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است در واقع ثمره بی کفایتی سیاستمداران مستبدی است که بر آن حکومت میکنند. از این رو هم اکنون ما بیش از هر زمانی نیاز به راهبری جدیدی داریم. راهبری که در خدمت خواسته های اکثریت شهروندان کشور بزرگ ایران باشد.

مشاهده متن کامل

سایت در یک نگاه

دسترسی سریع به بخش های مختلف سایت
سخنی با هم‌میهنان در سراسر جهان

سخنان شاهزاده رضا پهلوی با ایرانیان سراسر جهان در تاریخ Jun 03, 2022

#پیمان_نوین

سخنان شاهزاده رضا پهلوی درباره پیمان نوین در تاریخ Sep 28, 2020

اهداف برگزاری انتخابات ملی و تشکیل شورای راهبری قیام ملی مردم ایران

1
ایجاد اتحاد بین همه احزاب،گروه ها،اشخاص سیاسی و مردم علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران
2
برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و دموکراتیک برای تعیین نوع حکومت مورد در خواست مردم
3
طرح و برنامه برای انتقال قدرت از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به حکومت منتخب مردم
4
سازماندهی اعتراضات و راهپیمائیهای مسالمت آمیز در ایران و نیز در خارج از ایران
5
تدوین و اجراء سیاست خارجی جدیدی که نماینده ایران دمکراتیک جدید باشد
6
نشر مصاحبه ها و کمپینهای همبستگی جهت توسعه سطح آگاهیها
7
تفهیم وترویج این باور که فروپاشی بی درنگ جمهوری اسلامی در ایران برای آینده کشور و کلیه ایرانیان اولویت تام دارد
8
حفظ تمامیت ارضی میهن و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه