2019-01-16

راه رهایی مردم از خرافات ‎

2019-01-16

ای هموطن خفته و بیدار بپا خیز‎

2019-01-16

درود هم میهن‎

2019-01-16

تقدیم به تمام ایرانیان جدا شده از هم

2019-01-10

مبارزه در رل نعش

2019-01-08

سخنی با قانون دانان بین المللی

2019-01-04

آخوند زنده و مرده اش مضر است

2019-01-03

کدام خدا، کدام دین؟‎

2019-01-02

سخنان شاهزاده رضا پهلوی‎

2018-12-31

نقش مسجد و آخوند در کتاب نخواندن مسلمانان‎

2018-12-18

آخوند یا سپاه ؟

2018-12-17

ملت غارت شده

2018-12-14

سخنی کوتاه با نیروهای مسلح نظامی و انتظامی

2018-12-07

معرفی حقیقت اسلام توسط خمینی

2018-12-05

تعریفی کوتاه از مصلحت نظام رژیم در ایران

2018-12-04

زمان حساس برای مردم ایران